Finansiering vid köp av jordbruksfastighet

4 min lästid

Blogg

Oavsett om det är frågan om köp av en enskild åkermark eller köp av en hel gård, är tillhandahållandet av finansiering en viktig del av projektet.

Vad är lönsamheten för den planerade investeringen? Vad är säkerhetsvärdet på fastigheten som ska förvärvas och har mitt företag några lediga säkerheter kvar från andra fastigheter? Hurudan är likviditeten i mitt företag och räcker det för att betala ytterligare skulder? Dessa och många andra frågor besvaras när man planerar finansieringen av investeringen. Det är inte alls självklart att till exempel åkerhandeln kommer att få finansiering. Vid fastighetsaffärer är det typiskt, att köparen lämnar ett erbjudande med ett finansieringsvillkor.

Lompakkoessi jokela 15 1

Förberedelser inför finansieringsförhandlingar

Det är en bra idé att förbereda sig för finansieringsförhandlingar i förväg genom att utarbeta en aktuell affärsplan med likviditets- och lönsamhetsberäkningar. Beräkningar görs både på lönsamheten för en enskild investering och på lönsamheten för hela företaget. T.ex. vid köp av tillandning är det en bra idé att först förbereda en beräkning av intäkter och kostnader för tillandningsområdet och den beräknade återbetalningsperioden. För att ta reda på utsikterna för likviditet, lönsamhet och solvens för hela affärsverksamheten görs beräkningar för hela gårdens verksamhet. Beräkningarna tar hänsyn till företagets nuvarande intäkter och kostnader, eventuella förändringar i avkastning, investeringar, nuvarande och framtida lån och skatter. Förutom den planerade investeringen måste man i beräkningarna ta hänsyn till eventuella andra ytterligare investeringar, tex. tillräcklig maskinkapacitet och tillräcklig dimensionering av behovet av arbetskraft.

Om köparen är en privatperson eller ett handelsbolag är det också viktigt att ta hänsyn till andra möjliga inkomstkällor t.ex. skogsinkomster, förvärvsinkomster och privata hushållsutgifter. Nyckeltal som härletts från beräkningarna, t.ex. kassamedel, EBITDA, soliditet, relativ skuldsättning, avkastning på totalt kapital i bolaget etc. kan påverka tillgången till finansiering och prissättning.

Det är viktigt att göra beräkningar som är så realistiska som möjligt. Baserat på beräkningarna kommer hen som gör ett gårdsköp eller ett tillandningsköp att få en uppfattning om vad hen har råd med och vad hen inte har råd med. För beräkningar och planering finns experttjänster tillgängliga från t.ex. ProAgria i ditt närområde.

Ta dig tid för finansieringsförhandlingar

Den vanligaste finansieringsformen i fastighetstransaktioner är ett banklån. Jordbrukets minskade lönsamhet och allmänna ekonomiska osäkerhet återspeglas också vid finansiering av jordbruksfastigheter. Ur finansiärens synvinkel räcker det inte enbart med fastighetssäkerheter. I finansieringsförhandlingarna betonas lånesökandens solvens mer än tidigare. Detta är bra, eftersom betalning av skulder hanteras med bolagets EBITDA . Finansieringen är i allt högre grad också villkorad av en självfinansieringsgrad på exempelvis 10-20 procent av den totala investeringen. Lånesökanden bör vara beredd på att tiden det tar att fatta ett lånebeslut har ökat från tidigare år. Noggrant förberedda preliminära beräkningar och planer påskyndar beslutsprocessen.

Startstöd och räntestödslån till unga jordbrukare

Jordbruksfastighetens köpare haft möjlighet att ansöka om startstöd för unga jordbrukare och ett räntestödslån för köp av en gård. Det förväntas också vara möjligt att få startstöd och ett räntestödslån för unga jordbrukare under den kommande programperioden som börjar 2023. Startstödet till unga jordbrukare är förenat med ett antal villkor och det finns två nivåer av startstöd. För startstödsnivån på 35 000 euro är kravet på företagarinkomst 25 000 euro. Startstödsnivån på 10 000 euro har ett företagarinkomstkrav på 15 000 euro. Det har varit möjligt att ansöka om ett räntestödslån för 80 % av priset på gården som ska förvärvas eller för högst 230 000 euro i samband med den högre startstödsnivån och högst 150 000 euro för den lägre startstödsnivån. För startstöd för unga jordbrukare kan beviljas åt de som är yngre än 41 år. 

De ovannämnda startstödsnivåerna och kravvillkoren gäller för den programperiod som löper ut år 2022. Mer detaljerade uppgifter om startstöd för unga jordbrukare och information om nästa programperiod fås från Livsmedelsverket och NTM-centralen i ditt område. På grund av ändringen av programperioden, är nu ansökningstiden för startstöd för unga jordbrukare avbruten. Den unga entreprenören som planerar att köpa en gård har nu bra tid att förbereda sig för inköp av jordbruksfastigheter genom att utarbeta preliminära beräkningar och planer.