Försäljning av åkermark

2 min lästid

Blogg

I Finland odlas cirka 2,3 miljoner hektar åkermark. I aktiva jordbruksområden kan det vara hög efterfråga på åkermarker och det finns kanske inte alltid tillräckligt med areal för expanderande gårdar.

Oraat Essi J

Arrendera ut eller sälja?

Åkermarkerna används på olika sätt, det mesta i aktiv livsmedelsproduktion direkt eller indirekt genom foderproduktion. I aktiva jordbruksområden där det kan vara hög efterfråga på åkermarker finns kanske inte alltid tillräckligt med areal för de gårdar som vill expandera sin verksamhet. Åkrarna ägs t.ex. av arvingar och privatpersoner och det finns ingen önskan att ge upp dem. Ägandet kan innebära många känslomässiga band, och det finns ingen vilja att sälja egendom som ärvts och förvärvats inom familjen. Om man som markägare upphör att odla sin åkermark, uttarrenderas oftast åkrarna till andra aktiva jordbruksföretagare. Att sälja åkermarken bör övervägas som ett alternativ om du inte längre odlar fälten själv och det inte finns någon efterträdare i familjen.

Prissätta åkermark

Det finns många faktorer som påverkar värdet på åkern. Det är bra att bl.a. fundera över vad som är värdet på åkern vid den tidpunkt då den har skötts ordentligt, kalkats och vid behov gödslats i eget ägande, eller om åkern de senare åren har varit under kontroll i andra kortare arrendeavtal. Om åkermarken inte sköts på rätt sätt försämras dess vattenhantering, näringsbalans och avkastningsvärde. En potentiell köpare måste eventuellt beräkna jordförbättring och dränering in i investeringskostnaderna och då kanske inte ett lika bra pris kan fås.

I Finland varierar priserna på åkermark mycket i olika områden. Prisutvecklingen i olika områden har påverkats av många faktorer, såsom utbud och efterfrågan. Lantmäteriverkets köpeskillingstatistik kan användas för att förgrena prisnivån i området. Köpeskillingsstatistiken visar priserna på fastighetsköp i området om det har funnits minst tre av dem i området under det valda året. Dessutom påverkas värdet av faktorer som:

- åkermarkens läge i förhållande till den potentiella köparens jordbruksanläggning och övriga åkrar.

- skiftets storlek och form

- dräneringens skick och ålder, funktionalitet

- vad är åkerns grundläggande tillstånd: jordtyp, mullhalt, pH, vattenhantering

- huvuddiken och närhet till vattendrag

- vägnätets skick

- skiftets ersättningsberättigande

- om föremålet för fastighetsaffären även omfattar skog, impediment- och tvinmark.

- närområde: begränsas åkern av skog, bosättning, vattendrag, träsk?

När du planerar fastighetsaffär, är det värt att anlita en extern expert som beräknar skattekonsekvenser och utarbetar försäljningshandlingar.