Världen förändras - vad göra?

3 min lästid

Blogg

Vi lever i ett decennium där många saker genomgår en aldrig tidigare skådad förändring. Primärproduktionen har inte förblivit oberörda, utan vi är direkt i händelsernas centrum.

Markku Koivisto Henriikka Jaatinen ja Ella Harju Kivisto


För två år sedan förändrade coronapandemin vår vardag. Gränserna stängdes, varje land fokuserade på att skydda sina egna medborgare, det märktes tydligt att det inte är givet att få livsmedel från utlandet. Även i Finland steg försörjningsberedskapen till ett nytt värde, åtminstone i högtidstalen.

Extrema väderfenomen och stigande kostnader

Extrema väderfenomen blir mer vardag på grund av klimatförändringarna. För ett år sedan drabbades Nord- och centraleuropa av en varm och torr säsong, vilket resulterade i det värsta torråret i mannaminne. Priserna på slutprodukterna, liksom produktionsinsatserna, steg kraftigt.

I kampen mot klimatförändringarna har primärproduktionen framhållit som både skurken och hjälten i dramat. Nötkreatur anses som dåligt ur miljösynvinkel, men å andra sidan, var kan mjölk och nötkött produceras lika naturligt som i Finland, där det finns gott om vatten och en stor del av åkrarna bara lämpar sig för gräsodling. Avverkning av skogen borde minskas, men trähusbyggandet bör utökas. Med andra ord man vill äta kakan men ändå ha den kvar.

I mars 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Det som vi trodde inte kunde hända igen hände - ett stort krig i Europa. Energipriset är nu på den högsta nivå någonsin och det kommer att återspeglas i priserna överallt med viss fördröjning. Ukrainas spannmålsexport står stilla. Detta innebär bortfall av ett betydande spannmålsexporterande land från marknaden. Därmed kommer bristen på spannmålsmarknaden att fortsätta och priserna kommer att ligga kvar på en hög nivå den närmaste tiden.
Inom växtodlingen går det förmodligen att få det bästa resultatet på en lång tid, men riskerna är också större än tidigare på grund av de värdefulla produktionsinsatserna. Priserna på animalieprodukter ökar också, men många djurgårdar är hårt begränsade på grund av ökade foderkostnader.

Vågar jag investera?

Mitt i allt detta undrar många producenter hur framtiden för jordbruket blir: Vågar jag satsa? Vill jag uppmuntra den yngre generationen att ta över företagsverksamheten? Har jag modet att börja som ny företagare inom lantbruket?

Nu gäller det att hålla huvudet kallt och se helheten: Behovet av mat minskar inte, utan snarare ökar i takt med att befolkningen fortsätter att växa. Enligt FN:s befolkningsprognos kommer jordens befolkning att öka från 7,9 miljarder till 9,7 miljarder i mitten av seklet. Klimatförändring kommer att avsevärt försvaga jordbruksproduktionen i många sydliga jordbruksstarka regioner. Finlands relativa fördel kommer att förbättras i detta klimatspel, även om utmaningar kommer att uppstå när extrema väderfenomen och skadedjur ökar.

Finland har också fattat ett betydande säkerhetspolitiskt beslut om medlemskap i Nato. Medlemskap ger trygghet åt oss bredvid en oförutsägbar granne. På längre sikt kommer detta definitivt att ha positiva ekonomiska effekter för oss. Ett Natomedlemskap kan öka attraktionskraften att flytta till Finland i internationella experters ögon.

Utveckla dina färdigheter och planera för framtiden

Betydelsen av goda entreprenöriella egenskaper som företagare kommer att öka i takt med att den relativa andelen subventioner minskar och andelen försäljningsinkomster ökar på grund av ökade produkt-/insatspriser. Samtidigt kommer gårdsspecifika skillnader att växa, klyftan mellan de som är framgångsrika och de som inte lyckas kommer att öka. Detta är kännetecknet för en sund verksamhet, om du vill det eller inte.

Jordbruksfastigheter kommer att fortsätta att byta ägare, nya producenter behövs för den viktigaste uppgiften: att säkra vår livsmedelsförsörjning. Kompetenta och företagsamma människor kommer att vara framgångsrika i denna bransch även i framtiden.

Söker du mäklare?

Vi är experter inom jordbruk och fastighetsförmedling på landsbygden.