Maatilakiinteistökaupan rahoitus

3 min lukuaika

Blogit

Onpa kyseessä sitten yksittäisen peltokiinteistön hankinta tai kokonaisen maatilan osto, niin keskeinen osa hanketta on rahoituksen järjestäminen.

Mikä on suunnitteilla olevan investoinnin kannattavuus? Mikä on hankittavan kiinteistön vakuusarvo ja onko yritykselläni vapaita vakuuksia jäljellä muista kiinteistöistä? Mikä on yritykseni maksuvalmius ja riittääkö se mahdollisen lisävelan hoitoon? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin haetaan vastausta investoinnin rahoitusta suunniteltaessa. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että esimerkiksi peltokauppaan saa rahoituksen. Kiinteistökaupoissa onkin tyypillistä, että ostajat jättävät tarjouksen rahoitusehdolla.

Lompakkoessi jokela 15 1

Rahoitusneuvotteluihin valmistautuminen

Rahoitusneuvotteluihin on hyvä valmistautua etukäteen laatimalla ajantasainen liiketoimintasuunnitelma maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmineen. Laskelmia tehdään sekä yksittäisen investoinnin kannattavuudesta sekä koko yritystoiminnan kannattavuudesta. Esim. lisämaakauppaa suunniteltaessa on hyvä laatia ensin laskelma lisäpellon tuotoista ja kuluista sekä laskennallisesta takaisinmaksuajasta. Jotta koko yritystoiminnan maksuvalmius-, kannattavuus- ja vakavaraisuusnäkymät saadaan selville, laskelmat tehdään maatilan koko liiketoiminnasta. Laskelmissa huomioidaan yrityksen nykyiset tulot ja menot, mahdolliset muutokset tuotoissa, investoinnit, nykyiset ja tulevat lainat sekä verot. Suunnitellun investoinnin lisäksi on laskelmissa huomioitava mahdolliset muut lisäinvestoinnit esim. riittävä konekapasiteetti ja työvoimatarpeen riittävä mitoitus.

Ostajan ollessa yksityishenkilö tai yhtymä, maksuvalmiuslaskelmaan on tärkeää huomioida myös muut mahdolliset tuotot maatalouden ulkopuolelta esim. metsän tuotot, palkkatulot sekä yksityistalouden menot. Laskelmista johdetut tunnusluvut esim. kassajäämä, käyttökate, omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus, yrityksen kokonaispääoman tuotto ym. vaikuttavat rahoituksen saatavuuteen ja hinnoitteluun.

Olennaista on laatia mahdollisimman realistiset laskelmat. Laskelmien perusteella maatilan ostoa tai lisämaakauppatarjousta tekevä yrittäjä saa käsityksen siitä mihin on varaa ja mihin ei. Laskelmien ja suunnitelmien laadintaan on tarjolla asiantuntijapalveluita, vaikkapa alueesi ProAgria -keskuksesta.

Varaa aikaa rahoitusneuvotteluihin

Yleisin rahoitusmuoto kiinteistökaupoissa on pankkilaina. Maatalouden heikentynyt kannattavuus ja yleinen talouden epävarmuus heijastuu myös maatilakiinteistöjen rahoitukseen. Rahoittajan näkökulmasta pelkät kiinteistövakuudet eivät riitä. Lainanhakijan maksukykyä korostetaan aiempaa enemmän rahoitusneuvotteluissa. Tämä onkin hyvä asia, koska velkojen maksu hoidetaan yrityksen käyttökatteella. Yhä useammin rahoituksen ehtona on myös omarahoitusosuus esim. 10-20 % kokonaisinvestoinnista. Lainanhakijan on syytä varautua siihen, että päätöksen tekoon kuluvat ajat ovat pidentyneet aiemmista vuosista. Huolella laaditut ennakkolaskelmat ja suunnitelmat nopeuttavat päätöksentekoprosessia.

Nuoren viljelijän aloitustuki ja korkotukilaina

Maatilan ostajalla on ollut mahdollisuus hakea nuoren viljelijän aloitustukea ja korkotukilainaa tilan hankintaan. Näillä näkymin nuoren viljelijän aloitustukea ja korkotukilainaa on mahdollista saada myös tulevalla 2023 alkavalla ohjelmakaudella. Nuoren viljelijän aloitustukeen liittyy useita ehtoja ja aloitustukitasoja on kaksi. 35 000 euron aloitustukitasossa yrittäjätulovaatimus on 25 000 euroa. 10 000 euron aloitustukitasossa on yrittäjätulovaatimus 15 000 euroa. Korkotukilainaa on ollut mahdollisuus hakea 80 % hankittavan maatilan hinnasta tai enintään 230 000 euroa korkeamman aloitusavustuksen yhteydessä ja enintään 150 000 euroa alhaisemman aloitusavustuksen yhteydessä. Ikäraja nuoren viljelijän aloitustuessa on alle 41 vuotta. 

Edellä mainitut tukitasot ja vaatimusehdot ovat 2022 päättyvän ohjelmakauden tietoja. Tarkempia nuoren viljelijän tuen ehtoja sekä seuraavan ohjelmakauden tietoja on saatavilla Ruokavirastosta sekä alueesi ELY-keskuksesta. Ohjelmakauden muutoksen takia nuoren viljelijän aloitustuen haku on katkolla. Maatilan ostoa suunnittelevalla nuorella yrittäjällä onkin nyt hyvää aikaa valmistautua tilan ostoon laatimalla ennakkolaskelmia ja suunnitelmia.